top of page
  • ondrejrimes

Aké sú spôsoby inštalácie fotovoltiky (aj iných OZE)

Tento článok je autorským článkom nášho spolupracovníka a priateľa Pavla Šimona a slúži na vyslovenú osvetu vo veci obnoviteľných zdrojov. Autora a jeho príspevky nájdete na stránke www.energiaweb.sk.

Verím že osvetou a šírením dobrej myšlienky prispejeme aj my k bezpečnému a "zákonnému" rozšírovaniu využívania obnoviteľných zdrojov.


Pravidlá pre všetky druhy


Obnoviteľný zdroj energie je možné stavať bez “štúdie dopadov na životné prostredie” (v skratke EIA) do 5 MW výkony. Výnimkou je veterná turbína, ktorá nemá spodný limit a každá veterná turbína potrebuje dokonca “plnú EIA” a vodné elektrárne do 0,1 MW. Detaily viď príloha 8 zákona o EIA.

Fotovoltika už zasa nemá obmedzenie kde sa môže stavať, takže môže byť “hocikde”, nie len na streche a fasáde budovu, tak ako tomu bolo do 2019.

Fotovoltické zdroje nad 5 MW a ostatné zdroje nad 1 MW potrebujú “povolenie” na výstavbu. Do tohto limitu, teda stačí komunikácia s distribučkou (“zdroj výlučne na vlastnú spotrebu” s distribučkou nemusí komunikovať).

Akýkoľvek zdroj musí byť evidovaný na ÚRSO. Ako je zaevidovaný sa líši podľa typu zdroja a bude rozobraté osobitne.

Každý zdroj elektriny je aj nejaká stavba, ale stavebné “povoľovanie” je rozdielne od druhu zdroja. Niektoré potrebujú pre ďalšiu byrokraciu aj formálny papier zo stavebného úradu.

Ku všetkým popisovaným zdrojom stále platí, že k zákonom a ich textu treba pristupovať “bdelo a vedomo” – zákony bohužiaľ nemajú primárny zmysel pomáhať, ale obmedzovať. Niektoré odkazované články sú mierne zastarané novelami, ktoré sú popísané napr. tu. Vo všetkých textoch sa snažím dávať linky na zdroje a zbierku zákonov. Preto si pred svojou vlastnou činnosťou prečítajte, či stále platí to čo ste si tu prečítali. Ja, tento web ani moja firma nemôžeme byť zodpovední za vaše konanie (viď dodatok).


Malý zdroj podľa § 4a

Nie je podnikaním v energetike.

Výkonový limit je 10 kW – podľa časti § 4a a tiež zákona o spotrebnej dani z elektriny, 10,8 kW podľa zákona o podpore OZE a 11 kW podľa energetického zákona. Logické odporúčanie je robiť to zatiaľ do 10 kW – aspoň do doby kedy si poslanci parlamentu uvedomia svoj nedôrobok a chybu napravia.

Malý zdroj môže mať ktokoľvek, už nie je obmedzený iba na domácnosť.

Z malého zdroja môžu odchádzať pretoky do distribučnej sústavy. Či už zadarmo, do nejakej “virtuálnej baterky” alebo za peniaze je nepodstatné.

Podrobnosti sú v tomto článku, napriek tomu, že popisuje “domácnosť”, od 1. 10. 2022 zásady platia aj pre firmy (a iné subjekty).

Na ÚRSO eviduje Malé zdroje distribučka, do ktorej je MZ pripojený.

Okrem povinnej komunikácie s prevádzkovateľom distribučnej sústavy (rezervácia výkonu, zmluvy a oznámenie o prevádzke) nemá malý zdroj podľa § 4a iné energetické administratívne povinnosti. Stavebné povoľovanie je popísané v odkazovanom článku. Pre energetickú byrokraciu nie je potreba.


Zdroj výlučne na vlastnú spotrebu

Pre akúkoľvek výrobu elektriny nad 10 kW a vie byť všetko spotrebovaná nemá zmysel robiť iný spôsob výroby, nakoľko tento spôsob vyžaduje najmenšiu byrokraciu. Je to spôsob, ktorý najviac spĺňa princíp udržateľnosti – vyrábať elektrinu v mieste jej spotreby. Najmenej zaťažuje štátnu byrokraciu a aj distribučné sústavy.

Opäť to nie je podnikanie v energetike.

Výkonovo je síce teoreticky neobmedzené, ale nad 5 MW (1 MW pre iné ako FV) je potrebné osvedčenie na výstavbu a k nemu sa vyjadruje distibučka aj prenosovka. To asi ťažko dopadne kladne, takže praktický limit je 5 MW (1 MW).

Každá takáto výroba musí byť oznámená na ÚRSO. V tomto prípade je to povinnosť majiteľa zdroja (môže to zaň vykonať realizátor).

Zdroj nad 10 kW sa musí registrovať na colnici kvôli spotrebnej dani z elektriny a túto daň aj platiť. Mimochodom, pre zdroje do 10 kW sa neoplatí tento spôsob, rozumnejšie je výrobu riešiť ako Malý zdroj z predchádzajúcej kapitoly.

Podrobné nastavenia v týchto dvoch článkoch (text 1, text 2).

Stavebné povoľovanie nie je pre energetickú byrokraciu potreba.Takáto výroba nepodlieha komunikácii s OKTE a nie je potreba im nič hlásiť.

Bohužiaľ tento prejav slobody v konaní je aj najmenej obľúbený u “držiteľov moci”, takže naplnenie toho “výlučne na vlastnú spotrebu” je veľmi striktné. Pre tých čo nevedia všetko spotrebovať, tak pre nich je dobrý Lokálny zdroj.


Lokálny zdroj podľa § 4b

Samotná výroba elektriny z Lokálneho zdroja má ešte v sebe viac rôznych možností, preto najskôr popíšem spoločné nastavenia a potom detaily. Súčasne budem popisovať nastavenia platné po 1. 12. 2022. Podrobnosti k LZ sú tu a treba naň uplatniť zmeny popísané tu.

Lokálnym zdrojom sa rozumie výroba nad 10 kW. Pod túto hranicu nemá zmysel robiť LZ a je vhodné riešiť Malý zdroj (viď vyššie).

Základ byrokracie je rezervácia výkonu a oznámenie o prevádzke na distribučke. Ak je LZ zrealizovaný, musí začať riešiť porealizačnú administratívu.

Každý Lokálny zdroj sa musí “zaregistrovať” na ÚRSO. Odkaz na tlačivo tu. Pre túto registráciu je potrebné mať aj zmluvu o pripojení LZ a “papier o stavbe”.

Každý LZ sa musí “registrovať” na OKTE – podpísať zmluvu o poskytovaní údajov.


Lokálny zdroj s plnou samospotrebou

Aj pre Lokálny zdroj, ktorý nedodáva do distribučnej sústavy (ďalej DS) vznikajú od 1. 12. 2022 dve skupiny – do 100 kW a nad.

LZ bez dodávky do DS do 100 kW nepotrebuje rezerváciu kapacity, stačí mu oznámenie o prevádzke (a musí podpísať zmluvu o pripojení a prístupe).

LZ bez dodávky nad 100 kW stále potrebuje rezerváciu kapacity na v DS.

Za mňa však vzniká logická a legálna úvaha: ak sa realizuje zdroj, ktorý všetko vie spotrebovať a nebude dodávať do DS – načo vôbec riešiť Lokálny zdroj, keď môže byť menej byrokracie a prevádzkových povinností (a teda realizovať “zdroj výlučne na vlastnú spotrebu)?

Lokálny zdroj s prebytkami do 1 MW

Od 1. 12. 2022 je Lokálny zdroj aj “aktívny odberateľ”. Je to zákonná definícia. A práve tu je dôležité, že aktívny odberateľ s inštalovaným výkonom do 1 MW nie je podnikanie v elektroenergetike. Toto je veľmi dôležité, nakoľko to zjednodušuje porealizačnú byrokraciu.

Nakoľko je to LZ, tak je povinná “registrácia” na ÚRSO – ako Lokálny zdroj.

Z tejto registrácie vyplýva aj potreba mať LZ vyriešený ako stavbu a mať “stavebné povolenie a kolaudáciu” alebo “právoplatné oznámenie drobnej stavby”.

Aj tento LZ sa musí “registrovať” na OKTE.

Nakoľko je to výroba nad 10 kW je povinná “registrácia” na colnici.

Takýto LZ môže prebytky dodávať do DS – zadarmo, alebo si nájde dodávateľa, ktorý vie prebytky vykúpiť.


Lokálny zdroj s prebytkami nad 1 MW

Bohužiaľ aktívny odberateľ je “nepodnikateľom” v energetike iba do výkonu 1 MW. Nad tento výkon už platí ods. (13) v § 4b, kde je napísané, že nie sú “dotknuté ustanovenia o oprávnení na podnikanie v energetike“. To však jednoznačne vedie k povinnosti sa “zaregistrovať” ako podnikateľ.

Takýto LZ má všetky povinnosti ako ten do 1 MW, ale navyše sa musí stať podnikateľom v energetike – a nad 1 MW výkonu už len cez “oprávnenie” a musí

mať osobu s odbornou spôsobilosťou.


Komerčná výroba elektriny

Pokiaľ niekto chce vyrábať (a predávať) elektrinu na mieste, kde nie je zrealizované odberné miesto, tak v tom prípade sa nedá zrealizovať Lokálny zdroj.

Ide vlastne o (takmer) normálnu elektráreň, len je z OZE.

V prípade zámeru realizovať takúto výrobu sa mi ozvite a prejedáme si veci osobne. Rozsah už prevyšuje zámer tohto článku. Zjednodušene – je toho ešte kúsok viac povinností ako pri Lokálnom zdroji nad 1 MW…


Výroba s podporou doplatkom

Výrobu elektriny z OZE je stále možné zrealizovať aj s podporou doplatkom podľa zákona 309/2009. To však neplatí pre fotovoltiku a vietor.


Aukcie

Výroba elektriny z OZE využívajúca

. Osobne dúfam, že k opätovnému spusteniu aukcie na príplatkové zdroje už nedôjde. Skúsenosti s iných krajín ukazujú, že je to vec pre veľkých nadnárodných investorov a našinec “utrie” (zväčša nie sú kapitálovo dostatoční aby ponúkli zaujímavo nízku cenu).


Záver

Článok slúži ako zhrnutie spôsobov výroby elektriny, tri komerčné a veľké výroby boli viac-menej iba vymenované a to aj z toho dôvodu, že také inštalácie nebudú alebo ich bude málo.

Pred začatím úvahy či realizovať Lokálny zdroj alebo komerčnú výrobu sa treba pozrieť na SEPS, a.s. a regionálne distribučky, či je ešte aj kapacita na realizácie. SSD áno, VSD len LZ (nie pre komerčnú výrobu) a na ZSDis nie je nič. Aj po uvoľnení kapacity 2. 11. to trvalo len dva dni keď sa západ zasa vyčerpal.

A ešte pridám tradičný dôvetok.


Dodatok

Uvedené informácie sú odborným názorom autora a iba informatívne a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. EnergiaWebPavel ŠIMON s.r.o. ani LWB Elektrotech spol. s r.o. nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo. Aplikáciu tu napísaného riešite iba na vlastnú zodpovednosť. Článok slúži najmä na úvod do vášho hlbšieho štúdia problematiky.

8 views0 comments

Comentarios


bottom of page